Privacy Reglement BABY&BORST B.V.

 

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming. 

Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is: 
• registratie van de geleverde zorg 
• naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
• mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen. 

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen: 
• personalia/identificatiegegevens 
• financiële en administratieve gegevens 
• lactatiekundige/psychologische en medische gegevens. 

Inzagerecht 
De cliënt heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan hij/zij de lactatiekundige verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen (recht op vergetelheid). 

De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Cliënt heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit).
Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan hij/zij dit kenbaar maken. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA   ( = Data Protection Impact Assessment) op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van een lactatiekundige horen niet bij een hoog risico.  

Contact met andere zorgverleners 
Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.  

Beroepsgeheim 
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënt dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim.  

Website 
Een SSL-certificaat (Secure Socket Layer) beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd.  

Bewaartermijn 
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen. 

Datalekken 
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een dergelijk voorval hebben wij de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. 

Klachten 
Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit aan ons kenbaar maken. Indien wij uw klacht niet naar uw tevredenheid oplossen kunt u via de beroepsverenigingen of het klachtenportaal Zorg uw klacht indienen. 

 

https://klachtenportaalzorg.nl/contact/ 

https://www.nvlborstvoeding.nl/ouders/klachtenprocedure/